Privacy Policy

Adatvédelmi tájékoztató 

A GLCE Deutsche Sprachschule GmbH. internetes oldalán történő regisztrációval, jelentkezéssel és a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárulsz ahhoz, hogy a GLCE Deutsche Sprachschule GmbH. az adataidat (név, email cím) marketing célú adatkezelés, illetve hírlevél küldés érdekében az irányadó jogszabályi előírások betartása mellett kezelje, azokat felhasználja.

A hírlevélben – annak típusától függően – havi vagy eseti rendszerességgel kapsz tájékoztatást az új szolgáltatásainkról, termékeinkről, akcióinkról és egyéb hasznos információkról. A hírlevelek reklámüzeneteket tartalmazhatnak. A hírlevélről bármikor leiratkozhatsz a hírlevélben található linken, illetve bármikor kérheted adatainak törlését.

Adatkezelő adatai, elérhetősége (a továbbiakban: adatkezelő)
neve: GLCE Deutsche Sprachschule GmbH.

adószáma: ATU68746477
telefon: +43 660 6529869
email:
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76967/2014.

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul (önkéntes adatszolgáltatás).

Az adatkezelés célja: reklámanyagok, hírlevelek küldése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama: 5 év
Az érintett személyes adatait megismerheti: GLCE Deutsche Sprachschule GmbH.

Bármikor tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, valamint kérheted személyes adataidnak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az email címen.

Kérelmedre az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt feldolgozott adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában ad évenként egy alkalommal ingyenes, ezt követően adminisztratív díj (amely a felvilágosítás nyújtásának költségét fedezi) ellenében tájékoztatást. Amennyiben az ismételt tájékoztatás kapcsán kitűnik, hogy az adatkezelés jogellenes vagy hibás volt, az adminisztratív díj visszafizetésre kerül.
Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

-annak kezelése jogellenes,
-ha azt kéred,
-az adat hiányos vagy téves, és az állapot jogszerűen nem korrigálható,
-az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
-azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen, ha

 a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

 b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljjebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Adatkezelő meghozott döntésével nem értesz egyet, jogosult vagy – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni. Jogaid megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét a bírósági eljárás során az adatkezelő köteles bizonyítani.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail:

Az adatvédelemmel kapcsolatos további jogaidat részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.


 

Accommodation